• +38349866788
  • Rr. Gëzim Hamza-Piktori,96
  • Hëne - Premtë 9.00 - 17.00

KERKESE PER OFERTE

Shl-Kosova po zbaton projektin “UNDP-se dhe ReLOaD2.” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), duke mbështetur komunat në zhvillimin e mekanizmave transparente të financimit për OSHC-të, në mënyrë që të përmirësojë ofrimin e shërbimeve për qytetarët në komunitetin lokal. Në kuadër të zbatimit të këtij projekti organizata kërkon të organizoje disa aktivitete për të cilat eshte i nevojshëm ambienti per zhvillimin e tyre dhe sherbimi per ushqim i pjesmarresve.

Datat e aktivitetit 18,19 dhe 20 Janar ne total 25 persona!

Kushtet për pjesëmarrje:

Të gjithë subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre sikurse parashikohet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj ftese deri më 17.01.2024 , në adresën e e-mailit: [email protected] ose ose në adresën postare Gezim Hamza Piktori no 96

Specifikimet teknike:

Për këtë projekt, Shl-Kosova do të zhvillojë procedurën e prokurimit për produktet dhe sherbimet sipas pershkrimeve ne tabelen e meposhtme. Cmimet te jene pa TVSH

Përshkrimi i mallit/ shërbimit/

Çmimi/njësi

1 Fjetje, me mengjes per 25 persona per 2 net

2 Dreka 3 per 25 persona pije freskuese +Supë + sallate+ pjata kryesore me mish, peshk ose pule (meny)

3 Darka 2 per 25 persona pije freskuese +Supë + sallate+ pjata kryesore me mish, peshk ose pule (meny)

4 Salla trajnimesh adekuate

Specifikime te pergjithshme teknike:

Sallat të kenë kushte të mira për sistemimin e pjesmarrësve, me energji elektrike të vazhdueshme dhe me kondicionim. Shërbimi të jetëcilesor dhe në momentet e kërkuara.

Drekë për pjesmarrës do të ofrohet në ambjentet e organizimit të aktivitetit,

Ofrimi i ketij shërbimi kërkohet për periudhën __18,19,20 Janar____________. Datat specifike do të përcaktohen në kontratën e lidhur me subjektin fitues

Kushte të përgjithshme:

Subjektet duhet të jenë të regjistruar dhe licensuar rregullisht me objekt veprimtarie shërbimet e kërkuara;

Preferohen subjekte të regjistruar me aktivitet në territorin e komunes _______Prizrenit_

Dorëzimi i ofertës do të bëhet vetëm nëpërmjet email në adresën e organizatës [email protected] ose brenda datës ose në adresën postarete siperpermendur.

Nuk pranohen ofertat dorazi.

Pagesa e subjektit kryhet me transfertë bankare pas marrjes së shërbimit dhe lëshimit të faturës përkatëse.

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit te kontaktit. Gjithashtu ofertuesit, krahas Ofertës financiare të plotësuar, e cila duhet të jetë në EUR dhe duhet të paraqesin edhe këto dokumenta:

Licencën për ushtrimin e aktivitetit / Ekstraktin e marre deri nje dite para postimit te ofertes;

Ofertën financiare për çdo produkt sipas tabelës më sipër. Në rastin e menuve të ofruara nga lokali, të dorëzohet menuja e propozuar;

Numrin e llogarisë bankare.

Operatori që ofron shërbimin me çmimin më të ulët dhe në përputhje me specifikimet teknike sipas ftesës, do të njoftohet për të nënshkruar kontratën.

X
SHL Kosova Logo


   Rr. Gëzim Hamza-Piktori, 96

[email protected]

Na Kontakto!

Abonohu për të qenë më pranë nesh!


    © 2023 All Rights Reserved by SHL Kosova