• +38349866788
  • Rr. Gëzim Hamza-Piktori,96
  • Hëne - Premtë 9.00 - 17.00

“The World We Want to Live In.”

From February 29 to March 4, Klub Kulture in Bjelopolje, Montenegro welcomed an exceptional gathering of youth from SHL-K, Rahovec Kosovo, and  Ars Publika from  Skopje North Macedonia. The event’s primary purpose was to create a space for cultural and idea exchange, with a specific focus on the theme “The World We Want to Live In.”

Throughout this dynamic period, the participants engaged in a range of activities, including presentations, discussions, and workshops designed to deepen their understanding of how young individuals can contribute to shaping a collective and harmonious world, with a special emphasis on literature and the written word.

The participants followed a diverse agenda, taking part in cultural meetings and exploring historical and cultural sites. The overarching theme, “The World We Want to Live In,” highlighted the aspiration to build a society where love and respect serve as foundational values.

These young individuals demonstrated their commitment to fostering positive changes in their society and international relations and expressed hope for the continuation of these collaborative activities that positively contribute to coexistence and global culture. The journey continues in Skopje in the next activity.

https://www.facebook.com/arspublika

https://www.instagram.com/nvo.klubkulture/

Special gratitude to RYCO office for supporting this initiative!!

https://www.instagram.com/rycowb/

Nga 29 shkurt deri më 4 mars, Klub Kulture në Bjelopolje, Mali i Zi mirëpriti një takim të jashtëzakonshëm të të rinjve nga SHL-K, Rahoveci i Kosovës dhe Ars Publika nga Shkupi, Maqedonia e Veriut.

 Qëllimi kryesor i ngjarjes ishte krijimi i një hapësire për shkëmbim kulturor dhe idesh, me një fokus të veçantë në temën “Bota në të cilën duam të jetojmë”.

Gjatë gjithë kësaj periudhe dinamike, pjesëmarrësit u angazhuan në një sërë aktivitetesh, duke përfshirë prezantime, diskutime dhe seminare të dizajnuara për të thelluar të kuptuarit e tyre se si individët e rinj mund të kontribuojnë në formimin e një bote kolektive dhe harmonike, me një theks të veçantë në letërsinë dhe fjalën e shkruar. .

Pjesëmarrësit ndoqën një axhendë të larmishme, duke marrë pjesë në takime kulturore dhe duke eksploruar vende historike dhe kulturore. Tema kryesore, “Bota në të cilën duam të jetojmë”, theksoi aspiratën për të ndërtuar një shoqëri ku dashuria dhe respekti shërbejnë si vlera themelore.

Këta të rinj demonstruan përkushtimin e tyre për të nxitur ndryshime pozitive në shoqërinë e tyre dhe marrëdhëniet ndërkombëtare dhe shprehën shpresën për vazhdimin e këtyre aktiviteteve bashkëpunuese që kontribuojnë pozitivisht në bashkëjetesën dhe kulturën globale.

Udhëtimi vazhdon në Shkup në aktivitetin e radhës.

https://www.facebook.com/arspublika

https://www.instagram.com/nvo.klubkulture/

Një falënderim i veçantë për zyrën e RYCO për mbështetjen e kësaj nisme!!

https://www.instagram.com/rycowb/

X
SHL Kosova Logo


   Rr. Gëzim Hamza-Piktori, 96

[email protected]

Na Kontakto!

Abonohu për të qenë më pranë nesh!


    © 2023 All Rights Reserved by SHL Kosova